Archive for the ‘tư tưởng hcm’ Tag

Tư Tưởng HCM – KT cuối kỳ 2012

Thursday, December 13th, 2012
 1. 1.     Trình bày đặc điểm, nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên CNXH. Vì sao tiến lên CNXH trong thời kỳ quá độ phải chú ý đến tính chất trật tự dần dần.
 2. Đặc điểm:
 • Theo quan điểm của các nhà kinh điển của CN M – L, có 2 con đường đi lên CNXH:

Một – quá độ trực tiếp lên CNXH từ những nước tư bản phát triển ở trình độ cao.

Hai – quá độ gián tiếp lên CNXH ở những nước CNTB phát triển còn thấp, hoặc những nước có nền kinh tế lạc hậu, chưa trải qua thời kỳ phát triển CNTB, cũng có thể đi lên CNXH được trong điều kiện cụ thể nào đó.

 • Trên cơ sở vận dụng lý luận CN M – L về CM không ngừng, xuất phát từ đặc điểm thực tế VN, HCM đã khẳng định: con đường CMVN là tiến hành GPDT, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, tiến dần lên CNXH.
 • Theo HCM, đặc điểm lớn nhất của nước ta khi bước vào thời kì quá độ là một hình thái quá độ gián tiếp, cụ thể: từ một xã hội thuộc địa 1/2 phong kiến, nông nghiệp lạc hậu tiến lên CNXH mà không kinh qua TBCN.
 1. Nhiệm vụ:

–         Xây dựng nền tảng vật chất & kỹ thuật cho CNXH, xây dựng các tiền để về Kinh tế, Chính trị, Văn hóa, Tư tưởng cho CNXH.

–         Cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, kết hợp cải tạo & xây dựng, trong đó lấy xây dựng làm trọng tâm, làm nội dung cốt yếu nhất, chủ chốt, lâu dài,

 1. Lý giải:

Tính chất phức tạp & khó khăn được Người lý giải như sau:

n  Đây thực sự là một cuộc CM làm đảo lộn mọi mặt đời sống xã hội, cả lực lượng sản xuất & quan hệ sản xuất, cả cơ sở hạ tần & kiến trúc thượng tầng.

n  Trong sự nghiệp xây dựng CNXH, Đảng, NN & ND ta chưa có kinh nghiệm, nhất là trên lĩnh vực kinh tế.

n  Sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta luôn luôn bị các thế lực phản động trong & ngoài nước tìm cách chống phá.

 1. 2.     Trình bày TTHCM về nội dung xây dựng Đảng Cộng sản VN. Theo anh/chị, nội dung nào là quan trọng nhất, vì sao?

a)     Xây dựng Đảng về tư tưởng, lý luận:

 • Lý luận & vai trò của lý luận:

HCM khẳng định: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa là cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, phải làm theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người mà không có trí khôn, tàu mà không có bàn chỉ nam.”

 • Vận dụng CN M – L, HCM lư ý những điểm sau đây:

Một – việc học tập, nghiên cứu, tuyên truyền chủ nghĩa M – L phải luôn phù hợp với từng đối tượng.

Hai – việc vận dụng CN M – L phải luôn luôn phù hợp với từng hoàn cảnh. Theo HCM đó là phải tránh giáo điều, đồng thời chống lại việc xa rời các nguyên tắccơ bản của CN M – L.

Ba – trong quá trình hoạt động, Đảng ta phải chú ý, học tập, kế thừa những kinh nghiệm tốt của các đảng cộng sản khác, đồng thời Đảng ta phải tổng kết kinh nghiệm của mình để bổ sung chủ nghĩa M – L.

Bốn – Đảng ta phải tăng cường đấu tranh để bảo vệ sự trong sáng của CN M – L.

b)    Xây dựng Đảng về chính trị:

Xây dựng đường lối chính trị, bảo vệ chính trị.

Xây dựng & thực hiện nghị quyết.

Xây dựng & phát triển hệ tư tưởng chính trị.

Củng cố lập trường chính trị, nâng cao bản lĩnh chính trị…

HCM lưu ý: cần phải giáo dục đường lối, chính sách của Đảng; thông tin thời sự cho cán bộ, đảng viên để Đảng viên luôn kiên định lập trường, giữ vững bản lĩnh chính trị trong mọi hoàn cảnh.

c)     Xây dựng Đảng về tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ:

Hệ thống tổ chức của Đảng từ Trung ương đến địa phương phải chặt chẽ, có tính kỷ luật cao.

Đặc biệt coi trọng vai trò của chi bộ: là tổ chức hạt nhân – quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng – là môi trường tu dưỡng, rèn luyện – là nơi giám sát đảng viên – là cầu nối với quần chúng nhân dân.

 • Các nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới của GCVS:

–         Tập trung dân chủ

–         Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách

–         Tự phê bình & phê bình

–         Kỷ luật nghiêm minh, tự giác

–         Đoàn kết thống nhất trong Đảng.

 • Cán bộ, công tác cán bộ của Đảng:

Về vị trí, vai trò của cán bộ: là cái dây chuyền của bộ máy, là mắt khâu trung gian nối liền giữa Đảng, NN với ND. Muôn việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay kém. Người cán bộ phải có đủ đức & tài, phẩm chất & năng lực, trong đó đức, phẩm chất là gốc.

ð Công tác cán bộ là công tác gốc của Đảng.

d)    Xây dựng Đảng về đạo đức:

Tư cách & đạo đức CM của Đảng:

v Đảng không có quyền lợi gì của riêng mình, ngoài quyền lợi của giai cấp, dân tộc.

v Đảng không ở trên dân, Đảng không ở ngoài dân mà Đảng ở trong dân, trong lòng dân, không phải chỉ có nước lấy dân làm gốc mà cả Đảng cũng phải lấy dân làm gốc vì chính cái gốc này mang lại nguồn sinh lực vô tận cho Đảng.

v Đảng phải quan tâm, chăm lo đến đời sống của ND từ việc nhỏ à việc lớn.

v Đảng không theo đuổi quần chúng mà phải giác ngộ quần chúng, hướng quần chúng đi đến lợi ích chung của dân tộc.

 1. 3.     Trình bày nguyên tắc về xây dựng Đảng mới. Các bạn tâm đắc nguyên tắc nào nhất và tại sao?
 2. 4.     Trình bày quan điểm HCM về chức năng của văn hóa. Vì sao trong xã hội hiện nay cần phải biết phê phán lối sống chạy theo đồng tiền.
 3. A.   Quan điểm về chức năng VH:

–   Một là, bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và những tình cảm cao đẹp. Tình cảm & tư tưởng là 2 vấn đề chủ yếu NHẤT của đời sống tinh thần con người. Chức năng cao quý NHẤT của VH là bồi dưỡng nêu cao tư tưởng đúng đắn & tình cảm cao đẹp của nhân dân, loại bỏ những tư tưởng sai lầm trong tư tưởng, tình cảm con người. Tình cảm lớn, theo HCM là lòng yêu nước thương dân, thương yêu con người, yêu tính trung thực, chân thành  & chung thủy.

–   Hai là, mở rộng hiểu biết, nâng cao dân trí. Dân trí là trình độ hiểu biết, nhận thức, là vốn kiến thức của người dân. Mục tiêu nâng cao dân trí, văn hóa là  độc lập dân tộc & CNXH. Nâng cao dân trí là để nhân dân có thể nâng cao sáng tạo & hưởng thụ VH, xây dựng 1 cuộc sống hạnh phúc, 1 xã hội dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

–   Ba là, bồi dưỡng những phẩm chất, phong cách & lối sống tốt đẹp, lành mạnh; hướng con người đến cái chân – thiện – mĩ  để hoàn thiện bản thân. Mỗi người có nhiều phẩm chất, các phẩm chất thường được thể hiện qua phong cách, đạo đức, lối sinh hoạt hằng ngày. HCM đề ra những phẩm chất & phong cách cần thiết để mọi người tự tu dưỡng, nhất là với cán bộ, đảng viên phải qun tâm tới phẩm chất chính trị, đạo đức. những  phẩm chất, phong cách tốt đẹp làm nên giá trị của con người. VH giúp con người hình thành những phẩm chất, phong cách, lối sống tốt đẹp thông qua phân biệt cái xấu, cái đẹp, cái tiến bộ với cái lạc hậu. từ đó giúp con người làm cái đẹp, cái lành mạnh tăng lên; cái xấu, cái lạc hậu giảm xuống; vươn tới cái chân – thiện – mĩ để hoàn thiện bản thân.

 1. 5.     Theo TTHCM, vì sao đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu hàng đầu của Đảng, của dân tộc? Ý nghĩa của vấn đề đại đoàn kết dân tộc trong bối cảnh hiện nay của nước ta.
 2. A.   Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của CM.

HCM chỉ rõ: CM muốn thành công thì phải tập hợp được tất cả lực lượng có thể tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vững chắc:

–         Đoàn kết tạo ra sức mạnh dẫn đến thành công.

–         ĐĐK là tư tưởng cơ bản, nhất quán, lâu dài, xuyên suốt tiến trình CM.

–         ĐĐK dân tộc là vấn đề có ý nghĩa sống còn của cuộc CM..

Để quy tụ được mọi lực lượng vào khối đại đoàn kết cần phải có chính sách & phương pháp phù hợp với từng đối tượng.

Nhờ tư tưởng đúng đắn, Đảng ta & HCM đã xây dựng thành công khối ĐĐK dân tộc, đưa CMVN giành nhiều thắng lợi. Trong Mặt trận Liên Việt, ND ta đã kháng chiến thắng lợi, GP miền Bắc, đoàn kết Mặt trận Tố quốc VN, ND ta giành thắng lợi, khôi phục kinh tế. Từ thực tiễn như vậy, HCM nêu lên một số luận điểm có tính chân lý: “Đoàn kết làm ra sức mạnh”, “Đoàn kết là điểm mẹ”. (gốc, cơ sở à thành công).

ĐĐK là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng & dân tộc:

ĐĐK dân tộc không chỉ là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng mà còn là của mọi giai đoạn CM. ĐĐK là mạch nguồn của mọi thắng lợi.

CM muốn thành công nếu chỉ có đường lối đúng đắn thì chưa đủ mà trên cơ sở đó, ĐĐK dân tộc phải được quán triện trong mọi chủ trương, chính sách, đường lối.

ĐĐK không chỉ là mục tiêu của Đảng mà còn nhiệm vụ hàng đầu của dân tộc. Bởi vì CM là sự nghiệp của quần chúng, phải do quần chúng và vì quần chúng. Đảng  phải có sứ mệnh thức tỉnh, tập hợp, hướng dẫn quần chúng chuyển những đòi hỏi khách quan của quần chúng thành những đòi hỏi tự giác.

 1. B.               Ý nghĩa:

–         Hiện nay vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa các nước Đông Nam Á đang diễn ra gay gắt, quyết liệt. VN đang đứng trước cuộc chiến chống kẻ thù để bảo toàn lãnh thổ, chủ quyền. Vì vậy, cần phải có sự đoàn kết của toàn dân, xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc.

–         Hơn nữa, không chỉ kẻ thù ngoài nước, trong nước các thế lực phản động vẫn đang hoạt động nhằm âm mưu chống phá Nhà nước XHCN. Do đó cần phải có sự đồng lòng đoàn kết ND với Đảng, nhằm tiêu diệt mọi thế lực thù địch.

 1. 6.     Trình bày TTHCM về những nguyên tắc đòan kết quốc tế. Ý nghĩa của vấn đề độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường trong bối cảnh quốc tế hiện nay ở nước ta.
 2. A.   Nguyên tắc đoàn kết quốc tế:

a)    Đoàn kết trên cơ sở thống nhất mục tiêu và lợi ích có lý có tình:

 • Để đoàn kết phong trào cộng sản công nhân quốc tế, HCM giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, thực hiện đoàn kết htống nhất trên nền tảng CN Mác – Lênin & chủ nghĩa Quốc tế vô sản.
 • Muốn thực hiện ĐKQT trong cuộc đấu tranh chống Chủ nghĩa Đế quốc & các lực lượng phản động quốc tế, phải tìm ra những điểm tương đồng về mục tiêu và lợi ích giữa các dân tộc, các lực lượng tiến bộ & phong trào CM thế giới.
 • Để đoàn kết các dân tộc trên thế giới, HCM giương cao ngọn cờ độc lập, tự do & quyền bình đẳng giữa các dân tộc.
 • Độc lập dân tộc là tư tưởng nhất quán, là chân lý không ai chối cãi được. dân tộc VN tôn trọng độc lập, chủ quyền & quyền tự quyết của các quốc gia, dân tộc; mong muốn các quốc gia quan hệ hữu nghị với người VN. Nêu cao tinh thần đôc lập tự do dân tộc, HCM là hiện thân của khát vọng của các dân tộc, đồng thời thúc đẩy thực hiện đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc trên thế giới.
 • Để đoàn kết các lực lượng tiến bộ trên thế giới, HCM giương cao ngọn cờ hòa bình trong công lý.
 • Giương cao hòa bình bắt nguồn từ truyền thống hòa hiếu của dân tộc VN kết hợp chủ nghĩa nhân đạo cộng sản. HCM luôn giương cao ngọn hòa bình & đấu tranh cho hòa bình. Giương cao ngọn cờ hòa bình là tư tưởng bất diệt của HCM. Đó là một nền hòa bình chân chính xây dựng trên nền công bình và lý tưởng dân chủ, chống ngoại xâm vì quyền lợi của các quốc gia.

 

b)    Đoàn kết trên cơ sở độc lập tự chủ, tự lực, tự cường:

 • ĐKQT nhằm tăng thêm nội lực, tạo sức mạnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng.
 • Để ĐK tốt phải có nội lực tốt à nhân tố quyết định.
 • Trong đấu tranh CM, HCM luôn nêu cao khẩu hiệu “Tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính”, “Muốc người ta giúp cho thì trước hết mình phải tự giúp mình trước đã”.
 • Trong quan hệ quốc tế, người nhấn mạnh: phải có thực lực, “thực lực là cái chiêng, ngoại giao là cái tiếng, chiêng có to tiếng mới lớn…”. Người xác định: các đảng dù lớn nhỏ đều độc lập, bình đẳng, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Trong kháng chiến chống Mỹ, với ngọn cờ độc lập DT CNXH, Đảng đã tranh thủ được sự ủng hộ của quốc tế, đã tạo được tiếng nói chung hiệu quả cho các nước XHCN.

 

 1. 7.     Vì sao HCM luôn đề cao vị trí, vai trò của đội ngũ công chức nhà nước? Cần đề phòng khắc phục những tiêu cực gì trong hoạt động của nhà nước?

ð HCM luôn đề cao vị trí, vai trò của cán bộ (CB), công nhức nhà nước vì Người coi CB là cái gốc của mọi công việc. Để xây dựng được một nhà nước pháp quyền vững mạnh, vấn đề xây dựng đội ngũ CBCC được HCM đặc biệt quan tâm. Theo HCM, người cán bộ là người vừa có đức, vừa có tài, trong đó đức là gốc; đội ngũ cán bộ này phải được tổ chức hợp lý, có hiệu quả. Cụ thể là những yêu cầu về xây dựng đội ngũ CBCC như sau:

–         Phải tuyệt đối trung thành với CM: CBCC phải là người kiên cường bảo vệ CNXH, bảo vệ nhà nước. HCM nhấn mạnh, lòng trung thành đó phải được thể hiện hàng ngày, đặc biệt trong những lúc đất nước gặp khó khăn thử thách.

–         Hăng hái, thành thạo công việc, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ: chỉ nhiệt tình thôi chưa đủ, công chức phải biết công việc của mình, biết quản lý nhà nước, phải được đào tạo & luôn học hỏi, phải chuyên sâu nghiệp vụ. Đó là tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ.

–         Phải có mối liên hệ mật thiết với nhân dân. HCM xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa cán bộ công chứac với nhân dân. Cán bộ phải sẵn sàng phục vụ ND, nâng cao đạo đức CM, sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc.

–         CBCC phải là những người dám phụ trách, dám quyết đoán, dám chịu trách nhiệm.

–         Phải thường xuyên tự phê bình & phê bình, luôn luôn ý thức & hành động vì sự lớn mạnh, trong sạch của nhà nước. Tự phê bình và phê bình là vũ khí sắc bén của Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng đạo đức cách mạng. Theo người, phê bình là nêu ưu điểm và vạch ra khuyết điểm của đồng chí mình. Tự phê bình là nêu ưu điểm và vạch khuyết điểm của mình. Tự phê bình và phê bình phải đi đôi với nhau. Như vậy, theo Hồ Chí Minh tự phê bình và phê bình có mục đích và ý nghĩa tốt đẹp để mọi người học tập ưu điểm của nhau, để mọi người ngày càng đoàn kết, thống nhất, để mọi người tiến bộ, trưởng thành.

ð Những đặc điểm cần khắc phục trong & ngoài nước:

 • Thói đặc quyền, đặc lợi: phải tẩy trừ những thói cậy mình là người trong cơ quan chính quyền để cậy quyền, hách dịch với dân, lạm quyền, vơ vét tiền của, lợi dụng chức quyền để làm lợi cho cá nhân, làm như thế tức là sa CN cá nhân.
 • Tham ô, lãng phí, quan liêu: đây là “giặc nội xâm”, “giặc ở trong lòng”, là thứ giặc nguy hiểm hơn giặc ngoại xâm. Tham ô, lãng phí, quan liêu là bạn đồng minh của thực dân & phong kiến.
 • Tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo: HCM kịch liệt lên án tệ kéo bè, kéo cánh, tệ nạn bà con bạn hữu mình không tài năng gì cũng kéo vào chức này chức nọ. Người có tài đức nhưng không vừa lòng mình thì đẩy ra ngoài. Trong chính quyền, gây mất đoàn kết, không biết làm cho mọi người hòa thuận nhau.
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.